Kasutustingimused

  • Kuulutuse pealkiri peab kirjeldama kaupa või teenust ega tohi sisaldada ettevõtete nimesid ega linke teistele võrgukülgedele. Kaupa või teenust tuleb kirjeldada kuulutuse tekstis, ainult lingi lisamine teisele võrguküljele ei ole lubatud. Kauba või teenuse kodulehe aadressi lisamine on lubatud. Kuulutuse teksti kopeerimine teistest kuulutustest ei ole lubatud. Kuulutustele kehtib autoriõiguse seadus.
  • Kuulutus liigitada rubriigi alla, mis kirjeldab kõige paremini kuulutuse esitaja kaupa. Ühe rubriigi kuulutusse ei ole lubatud lisada teisi, sinna mittekuuluvaid kaupu või teenuseid, nende kohta tuleb avaldada eraldi kuulutus. Müügikuulutused liigitatakse jaotuse “müün” ja ostukuulutused jaotuse “ostan” alla. Kinnisvara rubriigis on lisaks võimalik valida jaotusi „üürile anda“, „soovin üürida“ ja „vahetada“. Toimetusel on õigus kuulutusi ümber paigutada sobivama rubriigi alla.
  • Kuulutusele lisatavad pildid peavad olema seotud kuulutuse kauba või teenusega (nt sõidukikuulutusele lisatav pilt peab kujutama kuulutuse objektiks olevat sõidukit). Teistest kuulutustest võetud pilte ei tohi kasutada ilma autori nõusolekuta.
  • Kuulutuse muutmisel või uuendamisel ei ole kuulutuse kaupa või teenust lubatud välja vahetada muu kauba või teenuse vastu. Kuulutuse avaldamisest keeldumise korral põhjusel, et kuulutus ei vasta reeglitele, pakutakse kuulutuse esitajale sama hinna eest uue kuulutuse avaldamise võimalust, raha tagasi ei maksta. Kuulutaja jätab endale õiguse otsustada, milline kuulutus ei vasta Kuulutaja reeglitele ja korrale.
  • Kuulutuse esitaja vastutab isiklikult oma kuulutuse eest. Kuulutaja ei vastuta kuulutuses avaldatud kauba ega teenuse eest. Kuulutuse esitaja annab nõusoleku kuulutuse sisu avaldamiseks Kuulutaja koostööpartnerite võrgukülgedel samade reeglite alusel, mis kehtivad kuulutusele selle avaldamisel Kuulutajas.
  • Kõik varalised õigused kuulutuse tekstile ja pildile loovutatakse Kuulutajale.
  • Tehnilise rikke või kuulutuse haldamisel tehtud olulise vea korral ilmub kuulutus uuesti. Kuulutaja ei vastuta kuulutusele tagasiside saamata jäämisest või hilinemisest tingitud kahju eest.
  • Hiljemalt neljapäeval kella 11ks tasutud kuulutus ilmub sama nädala paberlehes.
   Kuulutaja abistab õiguskaitseorganeid teabega kuulutustes ilmnevate seaduserikkumiste kohta.
  • Portaali sisestatud kuulutused aktiveeritakse pärast makse laekumist 24 tunni jooksul tööpäevadel.
  • Tagastamisele kuuluvad vaid tehnilisest rikkest tingitud valesti sisestatud kuulutuste maksumused või ülekandel eksitud summade korral. Tagastus tehakse 5 tööpäeva jooksul.
  • Kuulutajal on õigus teha kuulutustes grammatilist korrektuuri.

 

Meil saab maksta SEB ja SWEDBANK pangalingi kaudu.

Kuulutaja ei avalda reklaame ega kuulutusi, mis on vastuolus kehtivate seadustega, võlanõudeid ega kellegi mainet kahjustavat infot.

Privaatsuspoliitika

Meie jaoks on tähtis Teie privaatsus ja isikuandmete ohutus. Täites Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), tagame Teile eriti läbipaistva ja õiglase Teie isikuandmete töötlemise.
Käesoleva privaatsuspoliitika annab ülevaate Teie õiguste  ja Teie isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta.  
Teie andmehaldur on AveC Kirjastuse OÜ, juriidilise isiku registrikood 10318252, Keskuse, Tobia küla Rakvere vald Lääne-Virumaa 44416

 1. Andmetöötluse põhimõtted

1.1.    Alates enda tegevuse algusest oleme me hoolitsenud Teie andmete ohutuse eest, seepärast ei ole meie tegevuses kardinaalseid muutusi. Uue määruse jõustumisel pidime vaid täiendama Teie õigusi uute lisandumisega. Me peame ka edaspidi kinni kõigist järgmistest isikuandmete ohutu töötlemise põhimõtetest: 
1.1.1.    Töötleme isikuandmeid seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil  (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte);
1.1.2.    Me kogume Teie isikuandmeid  täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus (otstarbe piiramise põhimõte);   
1.1.3.    Kindlustame, et töödeldavad isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise otstarbe seisukohalt (andmete minimeerimise põhimõte);
1.1.4.    Tagame, et isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata (täpsuse põhimõte);
1.1.5.    Säilitame isikuandmeid sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjekte identifitseerida ainult seni, kuni see on vajalik andmete kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks (säilitamise piirangu põhimõte); 
1.1.6.    Töötleme isikuandmeid sellisel viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

 1. Milliseid isikuandmeid me ei kogu ja töötle?

2.1.    Me ei kogu Teie kolmandate isikute veebilehtede lehitsemise ajalugu ja ei säilita seda;  
2.2.    Me ei edasta mingeid Teie andmeid meie veebilehe lehitsemise kohta, mille põhjal oleks võimalik tuvastada Teie isikut;  

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

3.1. Me kogume ja töötleme ainult Teie piisavaid ja õigeid isikuandmeid, mis on vajalikud nende kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 

3.2. Isikuandmed, mida kogume ja töötleme teie ostu sooritamisel:  
3.2.1. Kui Te sisestate meie kuulutuste portaalis kuulutuse, loomata isiklikku kontot lepingu sõlmimise eesmärgil, kogume me Teie järgmisi isikuandmeid: 

 • Nimi;
 • Perekonnanimi
 • Telefoninumber;
 • Meiliaadress.